Как да изберем качествени плочки за баня? [ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО]


Плочки за баня

Снимка: Floor Coverings International Hillsborough

Изборът на качествени плочки за баня може да бъде истинско предизвикателство, тъй като многобройни са факторите, които оказват влияние върху техните естетически и функционални характеристики. Благодарение на това, че селекцията на плочките от най-високо качество се определя от сортирането им на база измерими показатели за размера, дебелината, формата, кривината и визуалните им качества, настоящото подробно ръководство ще Ви даде някои полезни съвети как лесно и бързо да откривате с просто око проблеми с качеството на керамичните плочки, които избирате за Вашата баня.

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:

1. Какво определя качеството при плочките за баня?

2. Вариации в цветовия нюанс

3. Разлики при размера и дебелината

4. Вариации при формата и правоъгълността на плочките

5. Проверете за прекомерна кривина

6. Бърза проверка на качеството при керамичните плочки

7. Визуални дефекти при плочките за баня

8. Съвети при покупка


1. Какво определя качеството при плочките за баня?

Производственият процес при стенните и подовите плочки за баня преминава през три последователни етапа, които включват: дизайн на самата плочка, етап на производство и финално сортиране.

Последният технологичен етап на сортиране представлява по същество селекцията и разделянето на готовите керамични плочки по определени физически характеристики, включващи: цветови нюанс, калибър (вариация при размера), несъвършества във формата (прекомерна кривина) и повърхностни дефекти.

Производителите използват технологии и индустриално оборудване от последно поколение в опитите си да намаляват максимално вариациите, които неизбежно възникват, когато естествени материали като различните видове глина и силикатни смеси преминават през термична обработка при високи температури. Именно при процеса на финално сортиране е предвидено да бъдат отделени онези керамични плочки, чиито характеристики надвишават допустимите вариации при размера, цвета и формата за съответния вид продукт (фаянс, теракот или гранитогрес).  

По този начин производителят сортира плочките, разделяйки ги на 1-во, 2-ро и 3-то качество. Обикновено всякакви плочки, останали извън селекцията, се считат за декласифицирани, което означава, че те биват продавани без спецификация. Съществуват и производители, които декласифицират керамичните плочки след 2-ро качество, тъй като не разполагат с пазар за третокачествената си продукция.

Както е видно, плочките от първо, второ и трето качество могат да произхождат от една и съща произведена партида, като се различават единствено по степента на допустимия толеранс на физическите им качества при сортирането. Също така, въпреки че определена партида може да бъде обозначена като първо качество, наличието на много малко количество несъвършени плочки в нея, все още може да се счита в рамките на нормата.

Действащите международни ISO стандарти поставят изисквания към производителите единствено по отношение на плочките от най-високо или 1-во качество. Качеството следва да бъде ясно и недвусмислено отбелязано с арабски цифри върху маркировката на всеки кашон с керамични плочки. Основните физически характеристики, които определаят деленето на керамичните продукти на различни качества са наличието или липсата на видими естетически дефекти по тях (петна, нарушен емайл, декоративни несъвършенства), които влошават добрия външен вид на продуктите. Изискванията към други физико – химични свойства като: устойчивост на абразивно износване и устойчивост на киселини и основни при плочките с глазурен слой, вече се определят от съответния производител.

Накратко ето в какво се състоят разликите между 3-те вида качество, както и какви естетически стандарти стоят в основата на тяхното окачествяване:

Плочки 1-во качество – за да бъдат класифицирани като първокачествени, сред минимум 95% от керамичките плочки от този клас не трябва да се наблюдава разнотоние, повърхностният им емайл следва да бъде нeнарушен и в отлично състояние, да не се наблюдават дефекти и нащърбване по ръбовете им, като в случай, че плочките произлизат от различни производствени партиди е възможно разминаване в техния нюанс. Допустимият по стандарт процент на дефектни плочки от 1-во качество не може да надвишава 5%.

Плочки 2-ро качество – при този клас керамични плочки е възможно да се наблюдават шупли, разлики в размера им, достигащи от 3 мм до 4 мм, както и някои видими с просто око повърхностни несъвършенства. Допустимият процент на дефектините плочки от 2-ро качество може да бъде от 5% до 25%, в зависимост от производителя.

Плочки 3-то качество – в този клас попадат всички плочки, които не покриват изискванията за 1-во и 2-ро качество. При тях е възможно да се наблюдават шупли, разминаване в цвета, леко изгоряла повърхност, несъвършенства по ръбовете им, както и възможни деформации на плочките, особено при тези с размери над 40 см. Процентът на дефектни плочки от 3-то качество може да достигне и над 25%.

В случай, че откриете сред закупените от Вас фаянсови плочки, теракот или гранитогрес, такива с незадоволително качество, следва като първа стъпка да уведомите за това търговеца, от който сте ги закупили. Тъй като дистрибуторите обикновено зависят от вносителя или производителя за приемането на всяка рекламация, те ще трябва да обосноват пред тях защо смятат, че рекламацията е валидна. Ключовото, което трябва да се има предвид, е че някои вариации във физическите характеристики на плочките са допустими, ако те са в рамките на спецификацията на продуктите от това качество на съответния производител!

Ето защо съществува обективна необходимост да установите бройката на дефектните парчета, които са Ви били доставени, и да измерите и заснемете характеристиките, по които те се отклоняват от приетите стандарти за плочките от съответното качество.

Когато обмисляте рекламация по отношение качеството на закупените от Вас керамични продукти, следва да имате предвид две неща:

1) Общия брой на качествените и на дефектните плочки в закупената от Вас партида, оказва влияние върху възможните решения на проблема. Броят на плочките с нежелани характеристки трябва да бъде изчислен, а в случай че това е практически невъзможно (при по-голямо количество закупени плочки), тогава следва да се направи реалистична преценка за размера на проблема чрез произволно преброяване и установяване на процентното съотношение на качествените спрямо некачествените плочки. Често решението е просто подмяна на дефектните парчета или на цялата партида.

2) В случай, че дефектът е ясно забележим с просто око, тогава съответните плочки не трябва да бъдат монтирани от майстора. В тези случаи дистрибуторът ще приеме самия процес на монтаж като доказателство, че качеството на плочките не е било оспорено.

Имайте предвид, че колкото по-скоро откриете проблема и го съобщите на търговеца, с толкова повече опции за разрешаването му разполагате. Това е така, тъй като плочките, необходими за замяна от същата произведена партида (същия цветови нюанс и калибър) ще бъдат в ограничени количества и могат да бъдат изчерпани в търговската мрежа.

В този смисъл непосредствено след като Ви бъдат доставени плочките, е изключително важно да извършите следните проверки за качество:

1) Проверете цялостно доставената Ви партида - дали са Ви доставени точните продукти и количества, като цветовия нюанс и калибър си съответстват, липсват счупени, пукнати плочки или такива с отчупепени/нащърбени краища и повреден емайл.

2) Проверете качеството на случайно избрани от Вас плочки от партидата.

3) Колкото се може по-скоро след доставката извършете и двата вида проверки. Направете снимки на всеки пристигнал кашон и най-вече на партидния номер, надписите и обозначенията по него. Ако забележите някакви видими дефекти, заснемете и тях. По възможност направете проверката непосредствено след доставката, тъй като всеки възможен проблем, който откриете, ще Ви коства допълнително време,  усилия и нерви, за да бъде отстранен.

Кой следва да извърши проверката за качество на плочките?

Обикновено майсторът, който ще лепи плочките в банята Ви, е лицето, което следва да провери техните визуални качества непосредствено преди техния монтаж.

В случай, че Вие сте клиентът, не приемайте за даденост, че майсторът задължително ще извърши тази проверка, а обсъдете този въпрос с него предварително. Тъй като Вие сте човекът, който ще живее с последиците от ремонта, извършете необходимите проверки сам или се уверете, че те са надлежно направени, най-добре съвместно с майстора.

Възникват ситуации, при които майсторът може да откаже да поеме каквото и да е отговорност или участие при избора или проверката за качество на плочките за баня. Бъдете внимателни и обсъдете този въпрос с него преди изобщо да сте ангажирали услугите на съответния изпълнител.

А ето и някои от най-често срещаните проблеми, наблюдавани в практиката при керамичните плочки за баня:

 

2. Вариации в цветовия нюанс на плочките

Различия в нюанса при плочките за баня

Плочки в два различни нюанса, инсталирани в поддушовото пространство на банята.

Снимка: https://www.diytileguy.com

Несъответствията и прекомерните вариации при цветовия нюанс е един от най-честите проблеми, срещани при фаянса, теракота и гранитогреса. Вариациите на цвета могат да бъдат и объркващи, тъй като в някои случаи те дори не са дефект на самата керамична плочка, а грешка при процеса на сортиране в завода – производител.

СЪВЕТ: Преди да поръчате плочките си за баня, поискайте да видите нареден върху равна и гладка повърхност един квадратен метър от тях. При дизайна на някои модели плочки е възможно умишлено да има разлики в нюанса, с цел да се създаде динамика и оптичен ефект за движение. Когато плочките Ви бъдат доставени, те следва да изглеждат по същия начин и да отразяват същия дизайнерски ефект.

Възможно е, да Ви бъдат доставени плочки, при които, при една част от кашоните цветовият нюанс е един, а при друга част – различен. Подхода към разрешаването на този проблем очевидно ще се различава от подхода, който трябва да предприемете в случай, че във всеки от доставените Ви кашони откриете плочки с разминаващи се нюанси.

Първият проблем вероятно е възникнал при самия търговец/дистрибутор, докато вторият проблем е по-вероятно да се дължи на грешки при сортирането на плочките във фабриката на производителя. В първия случай, просто е необходимо да върнете кашоните с грешния нюанс при търговеца и да ги замените със съответния брой кашони от правилната разцветка. Вторият казус ще изисква малко повече време и усилия от Ваша страна за разрешаването му.

Как да направим проверка за разминаване в нюанса?

Отворете един от доставените Ви кашони с плочки и наредете 1 квадратен метър от тях, или в случай че плочките са с по-големи размери, тогава подредете 4 броя от тях една до друга върху равна и гладка повърхност. Всичките ли са от една и съща разцветка? След това извадете още плочки от същия вид от останалите кашони и ги наредете до получилото се импровизирано „пано“, за да тествате дали съответстват по цвят на останалите.

В случай, че забележите цветово несъответствие, дали то е умишлено и се дължи на дизайна на самите плочки, в търсене на усещане за динамика?

Ако разминаването в нюанса изглежда като истинско несъответствие, тогава ще трябва да си отбележите къде е било наблюдавано то: във всеки от кашоните, между различните кашони или в рамките на отделните палета (когато става въпрос за по-голямо количество плочки).

Стъпките, които следва да предприемете от тук нататък са следните:

1)      Да се опитате да преброите наличните нюанси и колко плочки имате от всеки вид нюанс;

2)      Да уведомите търговеца/дистрибутора за проблема и да поискате съвет от него как да процедирате;

СЪВЕТ: Прегледайте маркировките на всички кашони относно производствената партида – понякога на тях е отразен един и същ номер на цветовия нюанс, но датата на производство е различна. В случай, че има каквато и да било разлика в маркировките и нюансите варират в зависимост от тези различия, тогава можете да калкулирате колко плочки имате от всеки нюанс без да се налага да отваряте всички кашони. Някои производители могат да твърдят, че само номерът на цвета има значение, но практиката показва, че не винаги случаят е такъв.

Възможни решения на проблема:

- Да поискате частична замяна на плочки с предпочитания от Вас нюанс (в случай, че търговецът разполага с такива на склад); или

- Да поискате замяна на цялото количество плочки с друга разцветка; или

- Да определите всеки от различните нюанси да бъде залепен в различно помещение или област, в зависимост от общото количество на поръчаните плочки и бройката на тези от тях, при които сте открили разминаване;

- Внимателно да смесите различните нюанси, така че ефектът от тях да остане незабележим; или

- Да върнете всички закупени плочки на дистрибутора и да изберете други; 

 

3. Разлики при размера и дебелината на плочките

Вариация в размера и дебелината на плочките за баня

Вариации в размера на плочките, водещи до по-голяма фуга

Снимка: http://tilespect.com  

Автоматизираните производствени методи следва да доведат до производството на качествени плочки, чиито размери си пасват перфектно, тъй като оразмеряването също се контролира от процеса на сортиране. Сортировъчният процес е определен от технологичните стандарти, които съответният производител следва. В производствената практика днес е въведен международният стандарт БДС EN ISO 14411:2016, като повечето производители изрично посочват стандартите, на които съответстват техните продукти на самите кашони или в придружаващите ги декларации за експлоатационни характеристики, както и в ръководствата на потребителя, които могат да бъдат свалени от сайта на производителя.

Съгласно вече посочения стандарт БДС EN ISO 14411:2016, максимално възможното отклонение на средния размер на керамичните плочки спрямо проектния при тяхната дължина и широчина е в границата ± 1% до ± 2% в зависимост от типа продукт, но не повече от ± 4 мм според типа плочки (фаянс, теракот, гранитогрес).

По отношение на декларираната от производителя дебелина на плочките, възможното отклонение е от ± 5% до макс. ± 10% от проектната дебелина, отново в зависимост от типа продукт.  

Като първа стъпка, проверете бързо, че няма различия в дебелините при Вашите плочки. При съвременните методи на производство, подобни дефекти са рядко срещани.

По отношение на вариациите в размера:

В случай, че плочките са ректифицирани, то техните ръбове са били отрязани със специални режещи инструменти. Прекомерни вариации в размера и правоъгълността се наблюдават по различен начин при щампованите (формованите) плочки и при тези с ректифицирани ръбове. Това се отнася и до еднородността на наклона им.

Възможните толеранси при съвременните ректифицирани плочки са изключително стриктни. Ако плочките Ви са с машинно подрязанани ръбове, тогава изискванията за контрол на размера са много по-високи, тъй като очакването е, че фугите между тях ще бъдат тесни и евентуални разлики ще се забелязват много повече след монтажа на плочките в банята.

Като използвате същото импровизирано „пано“ от свободно наредени една до друга плочки, както по-рано при проверката на нюанса, проверете дали се наблюдават някакви видими разлики в размерите и в правоъгълността на плочките. Ректифицираните плочки следва да формират прави ъгли при срещането на ръбовете си, а образуваните от плочките линии следва да са прави.

В случай, че плочките са формовани (неректифицирани), какъвто е масовият случай с предлаганите на пазара плочки, тогава някои разминавания в размера ще бъдат неизбежни при тях. За да проверите това, оставете малко пространство между всяка подредена плочка, така че то да съответства на размера на фугата, която ще оставите между тях при залепването им. По възможност използвайте пластмасови разделителни кръстчета, които традиционно се полагат от майсторите, за да подравните плочките на равно разстояние една от друга.  

След това вземете още 3 плочки от останалите кашони, които инспектирате, и ги наредете до вече подредените плочки във Вашето „пано“. Те следва да паснат на останалите, а в случай, че се разминават с тях, тогава е възможно в останалите кашони да имате плочки от друг калибър.

Друг бърз метод за проверка на размера е като извадите всички плочки от даден кашон и ги изправите вертикално и притиснете една до друга, като долните им ръбове са опрени на абсолютно равна повърхност. Това ще Ви позволи лесно да преброите плочките, както и да видите визуално дали краищата на някои от тях стърчат над останалите, както и ако имате плочки с по-малка дължина от останалите. След това ги завъртете и поставете вертикално на някой от другите им ръбове и отново огледайте визуално дали размерите им си съответстват.

След това вземете случайна плочка от някой от останалите кашони и я прибавете към плочките от първия кашон, за да се уверете, че размерите им отново си пасват.

Какво да направите при съмнение за разминаване в размера:

- С линийка или шублер измерете разликите в размерите на няколко плочки от случайни кашони и определете дали вариацията се среща последователно при всички тях и дали има някаква закономерност.

- В случай, че разликите в размера са в рамките на диапазона за съответния продукт, посочен в техническата спецификация на производителя, тогава следва да оберете тази разлика с помощта на фуга с размер, препоръчан от производителя (обичайно не по-малко от 3 мм);

Ако измерената вариация в размера надвишава възможния толеранс за този вид продукт  (фаянс, теракот или гранитогрес) по спецификация, тогава уведомете за това дистрибутора, от когото сте закупили плочките, и се опитайте да определите дали се наблюдава някаква закономерност в размерите на плочките в рамките на един и същ кашон или между отделните кашони/палета.

Проверете дали калибъра на плочките върху отделните кашони е един и същ, тъй като е възможно да Ви бъдат доставени плочки от различни калибри с един и същ нюанс и от една и съща производствена партида.

В случай на прекомерни разлики в размера, които засягат цялото закупено от Вас количество плочки и липсва каквато и да било закономерност, тогава това може да постави под въпрос дали закупения от Вас продукт е в действителност 1-во качество.

Възможни решения на проблема:

- Mожете да сортирате плочките с различни големини на отделни групи, така че да поискате замяна от дистрибутора на част от тях или просто да ги инсталирате в различни части на дома (ако е приложимо);

 

4. Вариации при формата и правоъгълността на плочките

Вариации при формата на плочките за баня

Вариации при правоъгълността на плочките

Снимка: http://tilespect.com 

От всички възможни дефекти, несъвършенствата във формата и правоъгълността е един от най-лесните за забелязване при плочките наредени една до друга в „пано“, тъй като линиите между тях не трябва да показват промяна в размера на отстоянията.

Подобни проблеми често се наблюдават при ректифицираните плочки (например калибриран гранитогрес), когато режещото оборудване не е правилно настроено. Понякога могат да се случат и при плочки с обикновени ръбове, тъй като понякога те биват отрязвани от по-големи парчета изходен изматериал.

Ако използваме за отправна точка международният стандарт БДС EN ISO 14411:2016, съгласно него максимално допустимото отклонение при правоъгълността на керамичните плочки е ± 1%.

Стъпки, които да предприемете:

Както и при отклоненията в размера на плочките, опитайте се да определите честотата на наблюдавания проблем:

- В рамките на един и същ кашон;

- Между отделните кашони;

- Между различните палета;

Плочките с неправилна правоъгълна форма могат да бъдат използвани само за отрязване на материал, необходим за уплътняване по краищата на облицованата повърхност. Плочка с неправилна форма и с отклонение от правия ъгъл никога не трябва да бъде монтирана!

Възможни решения на проблема:

- Накарайте майстора да отдели настрана всички плочки с неправилна форма като ги използва при необходимост от отрязване на материал за запълване по краищата на облицовката;

- Ако бройката на дефектните плочки е прекалено голяма, тогава ги върнете на доставчика, за да бъдат заменени с други или върнете цялата партида и изберете наново и поръчайте друг продукт.

 

5. Проверете за прекомерна кривина на плочките

Прекомерна кривина при плочките за баня

Прекомерна кривина при плочките за баня.

Снимка: https://gharpedia.com

Огъването и изкривяването при плочките са едно от най-често срещаните несъвършенства, въпреки че в определени граници, кривината може да бъде допустима.

Съгласно БДС EN ISO 14411:2016, възможните толеранси са следните: максимално допустимите огъване в центъра, огъване на ръбовете и изкривяване на керамичните плочки е не повече от ± 0,5% до ± 1,5%, в зависимост от типа керамичен продукт.

Съвременните плочки гранитогрес или големите ректифицирани стенни плочки, като цяло е необходимо да бъдат колкото се може по-плоски и равни, за да се избегнат изпъкналостите по краищата, които могат да се наблюдават при кривите плочки.

За да тествате за прекомерно изкривяване на плочките се нуждаете от дълъг, линеен инструмент, като например нивелир. За да измерите степента на изкривяване, можете да използвате шублер или луфтомер.

Стъпки, които следва да предприемете:

- Вземете конкретна плочка и огледайте всеки от ръбовете, за да проверите дали не е огънат/изкривен.

- Допрете две плочки с лице една към друга и вижте дали между тях не се оформя луфт.  

- Допрете няколко на брой плочки вертикалено една до друга, за да проверите дали прилепват точно една към друга или между някои от ръбовете им се образуват луфтове.

В случай, че имате съмнения за прекомерно големи кривини (имайте предвид, че малките по размер кривини могат да бъдат допустими по стандарт), ще бъде необходимо да измерите луфтовете, които се оформят, за да проверите дали плочката отговаря на спецификацията си или не.

СЪВЕТ: Никога не използвайте друга плочка като линнен инструмент или еталон при измерването на кривини.

Стъпки, които да предприемете, ако кривината е видима и доста значителна:

При наличието на кривини е важно да сте сигурни, че наблюдаваното изкривяване е прекомерно. При керамичните продукти известен толеранс за видимите кривини може да бъде част от техническата спецификация на продукта, и в този смисъл не се смята за прекомерна.

- Използвайте луфтомер (можете да закупите такъв за няколко лева от магазините за авто части), с помощта на който да измерите максималното разстояние (луфт) между линейната повърхност, използвана за еталон и повърхността на керамичната плочка, като прокарате между двете луфтомера. В случай, че не разполагате с този инструмент, тогава ще бъде достатъчна снимка на луфта в близък план, до който е разположена милиметрова линийка за мащаб.

- Запишете измереното отклонение от правата линия, което представлява най-големият луфт между линейната повърхност, използвана за еталон, и измерваната плочка и направете няколко снимки.

- Пребройте случите, в които се наблюдават подобни кривини в подреденото от Вас импровизирано „пано“ със свободно наредени една до друга плочки, а след това и в останалите кашони или палета с плочки.

Проверете дали се наблюдава някава закономерност сред кривите плочки във Вашата партида - в рамките на самите кашоните, между отделните кашони, както и между отделните палета.

Експертите съветват при прекомерно големи кривини, където цели плочки са изкривени, да се направи проверка на цялата доставена партида, за да се опрдели доколко и къде е възникнал проблема.

Възможни решения на проблема:

Когато веднъж сте измерили и преценили големината на проблема:  
- Отделете настрана всички засегнати от него плочки като оставите само напълно равните и плоски такива. Заменете засегнатите продукти с други или

- Върнете закупената партида и я заменете с друга; или

- Ако проблемът е едва забележим и сте получили експертен съвет, че можете да спокойно да продължите напред, то тогава няма от какво да се безпокоите;

- Променете модела на полагане на плочките (например: от модел от типа „редене на тухли“ към паралелен модел) и увеличете отстоянието между плочките, за да намалите въздействието от изкривяването.

 

6. Бърза проверка на качеството при керамичните плочки

Макар това да звучи очевидно, преди да преминем към последния вид проверка от списъка, на този етап си заслужава да проверим дали закупените от нас плочки съответстват на оригиналните мостри, които сме използвали при избора си на продуката.

Някои ключови фактори, които трябва да проверим са:

Десен/шарка. Дали изложеният в шоурума на търговеца продукт се състои от шарки, които варират от плочка на плочка? Проверете дали Вашите плочки също имат подобна вариация при десена.

- Дали шарката (петърна) е едва загатната или е ярко изразена като на оригиналния продукт, от който сте избирали? Дали този десен правилно покрива цялата повърхност на плочката?

- Цвят. Дали това е правилният цвят, който сте избрали? Дали цвета покрива равномерно повърхността на плочката?

- Повърхностен слой. Дали повърхността е гладка или грапава, а гланцът - същият като на оригиналните мостри в магазина?

Тези продуктови характеристики могат да се изменят с времето с промяната на производствените методи и използваните материали.

В случай, че закупените от Вас плочки са подови плочки за баня, със съответната оценка на съпротивлението при приплъзване (slip resistance rating), дали доставената Ви продукти са с по-гладка или по-грапава повърхност от първоначалната мостра, която сте разглеждали?

Дали плочката е със същата дебелина като мострата? Промяна в дебелината може да бъде индикация за промени в завода – производител, замяна на продукта с друг и следователно изменение и в неговите продуктови характеристики.

В случай, че откриете някое от гореизбороените изменения при доставените Ви плочки, консултирайте се незабавно с доставичка си, без да чакате плочките да бъдат монтирани. Ако изпитвате известни съмнения, върнете се в шоурума на дистрибутора, носейки със себе си няколко образци от Вашите плочки и ги сравнете с вече изложените мостри. 

 

7. Визуални дефекти при плочките за баня

Визуални дефекти при плочките за баня

Примери за повърхностни визуални дефекти при плочките за баня.

Снимка: http://tilespect.com  

Срещаните в редки случаи дефекти при финишното покритие на керамичните плочки (фаянсови плочки, теракотени плочки или гранитогрес), обикновено не е проблем, тъй като плочката с видим недостатък лесно ще бъде забелязана и отстранена от майстора. Ако сте закупили плочки от първо качество, следва да очаквате, че видимите дефекти по тях ще бъдат рядко срещани. Независимо че стандартите между производителите могат да варират, във всички случаи при сортирането на първокачествените плочки, тези от тях, които имат видими с просто око естетически дефекти, не надвишават 5%. Ако минимум 95% от закупените от Вас плочки преминават успешно теста на визуалния преглед, тогава със сигурност Вашата партида е 1-во качество.

СЪВЕТ: Много видове недостатъци по финишното покритие в действителност не оказват негативно влияние върху функционалните качества на стенните и подовите плочки за баня. Там, където видимите дефекти променят повърхностната текстура и съответно оказват влияние върху лекотата, с която можем да почистваме плочката, тогава това би се класифицирало едновременно като функционален и визуален дефект.

Визуалният преглед преди залепянето на плочките е най-доброто средство за превенция на лошите крайни резултати, в случай че в партидата се срещат множество дефектни  плочки, които биха представлявали проблем. Поради ограничените възможности за контрол на естествените материали за производство, стандартите по качество приемат, че до някаква степен недостатъците ще бъдат видими.

Стандартът, който много от производителите са възприели и прилагат е следният:

- Естетически дефекти по стенните плочки: трябва да бъдат видими от минимално разстояние 1 м. при светлочувствителност от 300 lux, което е еквивалента на флуорисцентно офис осветление.

- Естетически дефекти при подовите плочки: трябва да бъдат видими с просто око от височина 1,65 м. и 2 м. отстояние по дължина от тях.

В случай, че откриете визуален дефект при закупените от Вас плочки от 1-во качество:

- Пребройте засегнатите от него плочки;

- Изчислете размера на проблема;

Имайте предвид, че откритият от Вас дефект може да не засяга цялата доставена партида или да се отнася до определен процент от общия брой доставени Ви плочки.

Възможни решения на проблема:

- Използвайте дефектните плочки, там където ще бъде необходимо да изрязвате парчета от тях;

- Поискайте замяна от дистрибутора на част от доставената Ви партида с нови плочки, без дефекти.

- В случай, че недостатъкът не е сериозен и е едва забележим, просто да приемете, че той не оказва съществено влияние върху естетиката на стенната Ви облицовка или подова настилка в банята.

Някои от често срещаните визуални несъвършенства включват:

- Неравномерно или лошо скосяване по ръбовете или ъглите;

- Повърхностни петна и дефекти;

- Дупки/вдлъбнатини;

- Изпъкналости и подутини;

- Нееднородност на глазурата;

- Под 100% покритие на шарката/десена по повърхността на плочката;

- Неравномерно полиране;

- Повърхностни драскотини;

- Следи и отпечатъци от машинна обработка;

- Дефекти на цвета и оттенъка;

8. Базови съвети при покупката на плочки за баня – за какво да внимаваме?

- При покупка на плочки за банята (независмо дали става дума за фаянс, теракот или гранитогрес) първото, на което следва да обърнете внимание е външният изглед на плочките – дали по тях не се наблюдават видими с просто око дефекти като видими различния в нюанса или в размерите, драскотини, пукнатини, издутини или вдлъбнатини, нащърбване или отчупване по ръбовете, петна в различен от основния цвят, както и други грапавини и неравности по емайла, които не представляват елемент от дизайна на плочката. Всякакви физически несъвършенства от типа на подутини или вдлъбнатини, колкото и незначителни да изглеждат на пръв поглед, могат да затруднят монтажа на плочките и да влошат качеството на поставената облицовка (или настилка) в банята.

- Съвет от първостепенна важност на производителите е винаги да закупувате нужното Ви количество плочки наведнъж от доставчиците. Причината затова е наличието на производствени партиди и възможните разлики в цветовия нюанс и калибър при плочките от различните партиди. По този начин, ако Ви се наложи да купувате допълнителни количества от същите плочки, може да се окаже, че тези от Вашата конкретна партида вече са изчерпани и наличните алтернативи при дистрибутора не съответстват на Вашите плочки по нюанс и/или калибър.

- Винаги проверявайте маркировката на производителя върху доставените Ви кашони с плочки. Върху всеки кашон съответният производител поставя маркировка, посочваща името на продукта, производствен номер (код), качеството на продукта (1-во, 2-ро или 3-то), нюанс, калибър, оператор/сортировач и дата на производство. Важно за Вас при получаването на плочките е маркировката върху отделните кашони по възможност да бъде една и съща.

- Производителите съветват винаги за закупувате с 10% - 15% по-голямо количество плочки, отколкото са Ви необходими за конкретната облицовка/настилка. Причините за това са свързани с възможността да се получи неочакван брак (изтърване/счупване на плочка, неправилно изрязване, наличие на дефектни плочки в партидата и др.). Наличието на резервен материал ще Ви осигури нужните плочки за подмяна по време на ремонта или години след него (в случай на неочкавана необходимост от къртене и подмяна на плочки след смяна на щрангове, спукани тръби или подмяна на подов сифон в банята).

- Изискайте от майстора, който ще лепи плочките да се запознае с инструкциите на производителя за употребата им, както и да направи визуален преглед на качеството им преди техния монтаж. Това е важно, тъй като при липса на оплаквания/възражения относно качеството на плочките преди тяхното полагане, майсторът не може да има оправдание в случай на некачествен монтаж и възникнали проблеми след тяхното залепване.

- При производството и сортирането на керамичните плочки от първо качество, винаги съществува вероятност от попадане на единични бройки некачествени плочки или такива, при които има умерено разнотоние сред тях. Визуалната проверка на качеството от страна на майстора може да предотврати монтажа на некачествена плочка във Вашата баня.

- При залепянето на плочките винаги се придържайте към инструкциите на производителя относно широчината на препоръчаното разстояние между плочките (т.нар. фуга). Обикновено се препоръчва размера на фугата да е минимум 3 мм. Плочките имат тенденцията да се разширяват и свиват при промени в температурата на въздуха, затова оставянето на достатъчно голяма фуга предотвратява тяхното напукване или разлепяне.

- Винаги пазете няколко оригинални кашона от доставените Ви плочки, тъй като те ща си Ви необходими в случай на рекламация към дистрибутора, от който сте ги закупили. В случай, че при направения визуален преглед на плочките, установите, че в голямата си част стоката е некачествена и с видими дефекти по нея, в този случай не разпечатвайте останалите кашони, а ги предявете като рекламация директно пред дистрибутора.

- Имайте предвид, че производителите и дистрибуторите не приемат рекламации след като керамичните плочки са вече залепени! В случай, че имате претенции към качеството на закупени от Вас плочки, те е необходимо да бъдат изразени преди да ги монтирате в банята.

- Винаги залепвайте закупените от Вас фаянсови плочки, съобразявайки се с инструкциите на производителя относно най-подходящите за тях лепила. На пазара се предлага огромно разнообразие от лепилни смеси поради лекотата, с която те се произвеждат, но имайте предвид, че при употребата на лепило, в което циментът като основна съставка е над допустимите норми, това може да доведе до напукване на вече залепените фаянсови плочки.

- Винаги използвайте хидрофобни и еластични фугиращи смеси при фугите във Вашата баня или други помещения с висока влажност. Благодарение на хидрофобния ефект водата остава по повърхността на фугата и не прониква в нейната дълбочина. Характерно предназначение на фугите е, че те запечатват и удължават живота на плочките, като в случай, че Вашето жилище е в новопостроена сграда, оставянето на адекватни по размер фуги ще предотврати напукването на плочките в банята, в резултат от слягането на сградата с течение на времето.

- Задължително си пазете всички фискални бонове и фактури за закупените от Вас плочки, тъй като в случай на рекламация пред търговеца или производителя, те ще удостоверят Вашата покупка. (На пръв поглед очевиден съвет, но е удивително колко често в живота именно дребните детайли ни убягват.)